Yazdır

TMMOB TÜRKİYE V. ENERJİ SEMPOZYUMU

TMMOB 9. ENERJİ SEMPOZYUMU tarafından yazıldı.. Yayınlanma Uncategorised

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Çağrılı BildiriEnerji Alanında Özelleştirme veLiberalleşme Ekseninde Avrupa
Birliği Gaz ve Elektrik Direktifleri
David HALL

 DAVİD HALL

Sözlü BildiriTürkiye'de Enerji Sektöründeki Gelişmeler ve Kamu Mülkiyeti
Dr. Seyhan Erdoğdu (Ankara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak.) 

Sözlü BildiriDünyada Enerji Sektöründe Neler Olacak ?
Necdet Pamir (ASAM Genel Koordinatörü)

Sözlü BildiriKüreselleşme Politikaları Çerçevesinde Enerji
Cengiz Göltaş (38. Dönem EMO Başkanı)

Sözlü BildiriTürkiye'nin İsrail Enerji Aksına Endekslenmesi
Fırat Gazel (Araştırmacı Gazeteci-Yazar)

Sözlü BildiriKüreselleşmenin Bir Alt Versiyonu Olarak Özelleştirmeler
Necati İpek (EMO adına EMO Ankara Şube Başkanı )

Sözlü BildiriÜlkemiz Elektrik Sektöründe Özelleştirme Uygulaması Üzerine Düşünceler
Gültekin Türkoğlu (DEK TMK Genel Sekreteri)

Sözlü BildiriÖzelleştirme Politikalarının İstihdam Boyutu
Kemal Bulut (ESM Başkanı)

Sözlü BildiriAvrupa Birliği Sürecinde Türkiye ve Enerji Açılımlar
Prof. Dr. A. Beril Tuğrul (İTÜ Enerji Enstitüsü)

Sözlü BildiriYeni, Yerli ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Ahmet Eniş (Makine Mühendisleri Odası adına MMO Yönetim Kurulu Üyesi)

Sözlü BildiriDünya ve Türkiye'de Rüzgar Enerjisi
Yrd. Doç. Dr. Önder Güler (İTÜ Enerji Enstitüsü)

Sözlü BildiriTürkiye'de Jeotermal Enerji Potansiyeli
Ali Koçak (Jeoloji Mühendisi)

Sözlü BildiriKüreselleşme Fosil Katı Yakıtlar ve Jeotermal Enerji
Doç. Dr. Mehmet Şener (Jeoloji Mühendisleri Odası)

Sözlü BildiriYenilenebilir Enerji; Avrupa Birliği ve Türkiye Müktesebatı
Zerrin Taç Altuntaşoğlu (Elektrik Mühendisi)

Sözlü BildiriTürkiye'de Kömür
Mehmet Torun (Maden Mühendisleri Odası adına Maden Mühendisleri Odası Y. K. Başkanı )
Nejat Tamzok (Maden Mühendisleri Odası adına Maden Mühendisleri Odası Y.K. Sekreter Üyesi)

Sözlü BildiriKömür Rezervleri Zengin Ülkelerin Enerji Politikaları
Nejat Tamzok (Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi)

Sözlü BildiriDoğalgaz Talep Tahminleri
Yrd. Doç. Dr. Haydar Aras (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Sözlü BildiriPetrol Yasa Tasarısı Değerlendirmesi
Uğur Gönülalan (TMMOB adına Jeofizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

Sözlü BildiriEnerji Piyasalarında Hidroelektrik Enerjinin Yeri ve Arz Güvenilirliği
İsmail Altun (DEK TMK Yönetim Kurulu Üyesi)

Sözlü BildiriHidroelektrik Potansiyelimiz ve Yeni Dönemde Geliştirilmesi
Erdoğan Basmacı (İnşaat Mühendisi)

Sözlü BildiriHidroelektrik Perspektifinden Türkiye ve AB Enerji Politikalarına Bakış
Nuh Nadi Bakır (ERE Hidroelektrik Üretim ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı)

Sözlü BildiriHidroelektrik Projelerin Elektromekanik Ekipmanının Yurtiçinden Hazırlanması
Ayla Tutuş(DEK TMK Yönetim Kurulu Üyesi)
İsmail Altun (DEK TMK Yönetim Kurulu Üyesi) 
Fuat Tiniş (Makine Mühendisi)

 İSMAİL ALTUN , AYLA TUTUŞ , FUAT TİNİŞ

Sözlü BildiriElektrik İletim ve Dağıtım Sistemlerinin Performans Kriterlerinin ve Birbirleri Üzerlerindeki Olumsuz Etkilerinin Değerlendirilmesi
Murat Özdemir (TEİAŞ)
Prof. Dr. M. Cengiz Taplamacıoğlu (Gazi Üni. E.E.M. Bölümü Başkanı)

Sözlü BildiriEnerjinin Verimli Kullanımına Bir Yaklaşım 
Ö. Serdar Kaynak (TMMOB Enerji Çalışma Grubu adına TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi)

 SERDAR Ö. KAYNAK

Sözlü BildiriTürkiye'de Enerji (Elektrik, Gaz, Su Sektöründe Verimlilik Göstergeleri) 
Serdal Ergün (Milli Prodüktivite Merkezi)

 SERDAL ERGÜN

Sözlü BildiriBM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Taraf Olunmasının Ardından Türkiye'de Enerji-Çevre Alanında Değişenler, Değişmeyenler, Değişebilecekler
Yunus Arıkan (Çevre Mühendisleri Odası adına)

 YUNUS ARIKAN

Sözlü BildiriAB'de Enerji ve Çevre
Çağatay Dikmen (Maden Yüksek Mühendisi)

 A. ÇAĞATAY DİKMEN

Sözlü BildiriKüreselleşme ve Çevresel Etkileri 
Prof. Dr. A. Ergin Duygu (Ankara Üniv. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü)

 A. ERGİN DUYGU

Sözlü BildiriEnerji Koridoru Olarak Türkiye 
Cem Selanik (ETKB Transit Petrol Boru Hatları Daire Başkanlığı'ndan)

 CEM SELANİK

Sözlü BildiriRusya'da Petrol ve Doğalgaz Endüstrisinin Yeniden Yapılandırılması
Fırat Gazel (Araştırmacı Gazeteci-Yazar)

 FIRAT GAZEL

Sözlü BildiriBüyük Ortadoğu Projesi Çerçevesinde Petrolün Yeniden Dağılımı
Tufan Erdoğan (Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan)

 TUFAN ERDOĞAN

Sözlü BildiriPANEL "TÜRKİYE'DE ENERJİ POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER"

ÖZEL OTURUM